+48 604 635 508 biuro@dryf.elk.pl Straduny k/Ełku, ul. Szkolna 1

Regulamin

Regulamin wypożyczania sprzętu wodnego

 1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu w firmie „Dryf”.
 2. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z firmą „Dryf”.
 3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od jej prawnego opiekuna.
 4. Organizator (zgłaszający grupę na spływ) zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa.
 5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 6. Firma „Dryf” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub mienia.
 7. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów ich naprawy.
 8. Firma „Dryf” na pisemną prośbę organizatora może objąć grupę ubezpieczeniem NW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu wraz z szczegółowymi danymi osobowymi. Koszt ubezpieczenia NW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
 9. Firma „Dryf” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 10. Firma „Dryf” nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na terenie jej siedziby samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 11. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, firma rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą – dla niej odpowiednią.
 12. Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez firmę „Dryf” i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.
 13. Firma „Dryf” rości sobie prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych umowach by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań.
 14. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi na firmowych dokumentach firmy „Dryf” ilości wydanego sprzętu oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali (w szczególności kamizelek asekuracyjnych).
 15. Firma „Dryf” zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.
 16. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez firmę „Dryf” w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
 17. Doba w wypożyczalni rozpoczyna się o godzinie 8:00 i kończy się o godzinie 8:00 dnia następnego.
 18. Osoba wypożyczająca sprzęt jest zobowiązana oddać go w takim samym stanie, w jakim go wypożyczyła w przypadku zniszczenia opłata dodatkowa według cennika.
 19. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego bez kamizelek asekuracyjnych.
 20. Nie wolno kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nie siadać.
 21. W przypadku zwrotu mocno zabrudzonych kamizelek dopłata 5 zł od kamizelki (koszt czyszczenia).
 22. Za złamane wiosło dopłata 100 zł.
 23. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie w firmie „Dryf” jednoznaczna jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Poznaj Łaźną Strugę
Jak się przygotować?
Zobacz naszą galerię
Prawa autorskie © DRYF 2017